Sohail Akhtar played a captaincy inning against Karachi | Karachi vs Lahore | HBL PSL 2020